• Van achter de bestuurstafel: nadere toelichting versterking bestuur

 • Naar aanleiding van het vorige bestuursbericht van 25 augustus jl. hebben we van verschillende leden vragen gekregen om een aantal belangrijke stappen nog eens wat nader toe te lichten en inzicht te geven in een aantal bijbehorende documenten. Dit doen we vanzelfsprekend graag.

  Nogmaals. Afgelopen maanden heeft het bestuur van BVCB hard gezocht naar versterking. Het is immers best een klus om te zorgen dat alles bij een club van onze omvang goed verloopt. Deze zoektocht is gestart met een mooie bijeenkomst op 10 januari jl. met ongeveer 70 BVCB'ers die met elkaar van gedachten wisselden over verbeterpunten en ambities voor de toekomst van BVCB.

  A)  Het eindresultaat van deze bijeenkomst kunt u hier lezen. Samen met daadkracht voor sportief plezier.

  In een goede sfeer is afgesproken om hier op korte termijn concreet mee verder te gaan. Want plannen zonder concrete actie leveren weinig op. Tijdens deze sessie, gehouden op 6 maart jl. is er uitvoerig gesproken over de vraag, welke mensen moeten we vragen om mee te helpen, of zijn er suggesties voor kandidaten voor commissies, bestuur en andere hulptroepen?

  Het was wel duidelijk dat goede bemensing cruciaal is om BVCB weer wat stapjes vooruit te helpen. Op verschillende niveaus en plekken zijn mensen aan de slag gegaan om meer mensen te enthousiasmeren voor mooi vrijwilligerswerk. Ook het bestuur heeft logischerwijs een aantal verkennende gesprekken gevoerd.

  In juni kwam een aantal mensen met (bestuurs-)ambities, die gezamenlijk het bestuur wilde aanvullen. Vanzelfsprekend was het bestuur blij met zoveel enthousiasme.

  Al snel bleek dat deze mensen het beleid ingrijpend wilden veranderen, wat door het huidige bestuur als onwenselijk werd beschouwd. In meerdere bijeenkomsten tussen bestuur en kandidaten is daarover stevig gediscussieerd. Met als doel om tot een gezamenlijke agenda te komen. En om scherp te krijgen. Waar zijn we het over eens? Waar niet over? Hoe realiseer je dit? En is er voldoende basis om met elkaar aan de slag te gaan?

  Voor de Algemene Ledenvergadering was hierover nog geen volledige overeenstemming. En is er besloten om nog even te wachten met voordracht. Om de doodeenvoudige reden dat we zeker wilden weten dat er met een gezamenlijke agenda gewerkt ging worden. Ook is door een aantal mensen uitgesproken liever niet te willen samenwerken met beoogd commissielid sponsoring Ronald Helder. Dus liever nog even kijken hoe hier een mouw aan gepast moest worden. De als collectief georganiseerde groep was het hier niet mee eens. Men wilde voorgedragen worden.

  Om hun ambitie kracht bij te zetten, is in juni door de kandidaten een brief verstuurd naar beperkte, geselecteerde, delen van de vereniging. In betreffende brief riepen zij op hen te ondersteunen tijdens de Algemene Leden Vergadering van 26 juni jl.

  B)  Deze brief kunt u hier lezen.

  Deze brief zorgde vanzelfsprekend voor veel "gedoe". Het is immers gebruikelijk om dit soort informatie voor iedereen beschikbaar te stellen. En te zorgen dat onderwerpen op een goede en ordentelijke manier besproken kunnen worden. Het was kort samengevat een onrustige vergadering.

  In deze ALV werd besloten om toch een poging te doen om via constructief overleg tot een lijmpoging te komen. Dat overleg is er geweest en daarin bleek verrassend dat de zienswijze op het beleid van de club, feitelijk tussen bestuur en kandidaten, op papier niet ver uit elkaar lag. De kandidaten stemden toen in met het huidige beleid met name ten aanzien van het eerste elftal en selectieteams bij de jeugd.

  C)  De notitie met bespreekpunten kunt u hier lezen.

  Door het gedraai in visie en mede vanwege de door kandidaten verzonden brief bleek er uiteindelijk onvoldoende basis voor bestuurlijke samenwerking met alle vijf de kandidaten. Het vertrouwen in een goede afloop met dit collectief heeft een flinke deuk opgelopen.

  Desondanks wilde het bestuur twee van de vijf kandidaten wel voordragen voor een functie in het bestuur en voor de overige drie was ruimte om in een commissie plaats nemen. Dit alles met als doel om aan de slag te gaan en onze vereniging een stap verder te brengen.

  D)  De officiële reactie van het bestuur kunt u hier lezen.

  De vijf kandidaten hebben echter unaniem besloten zich niet meer kandidaat te stellen voor een functie in het huidige bestuur of een commissie. Dat vinden we gemeend jammer, maar we respecteren hun besluit. En bedanken hen dat zij zich wilden inzetten voor BVCB.

  E)    De officiële reactie van de kandidaten kunt u hier lezen.

  Natuurlijk hecht het bestuur grote waarde aan een juiste bestuurlijke toekomst van BVCB. We zijn dan ook verheugd om te melden dat er een aantal andere, ook capabele, mensen bereid is gevonden om in het bestuur plaats te nemen. In de reeds gepubliceerde agenda voor de ALV van 10 september 2019 zijn deze mensen voorgesteld.

  We willen de leden op deze manier inzicht te geven in de context en de achtergrond van de gesprekken. En ook onze argumentatie. Vanzelfsprekend lichten we dit graag toe op de ALV van 10 september.

  Bij dezen nodigt het bestuur iedereen nogmaals uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen.

   Namens het bestuur van BVCB,

  Andy Bezem

  voorzitter