• Gedragscode BVCB

 •  

  Inleiding 

  BVCB is een voetbalvereniging met een behoorlijke maatschappelijke betrokkenheid in de gemeente Lansingerland, het is de enige voetbalvereniging in Bergschenhoek. De club is uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van de gemeente en heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor anderen. Bij BVCB staan normen en waarden, respect en sportiviteit hoog in het vaandel. Het creëren van een veilig sportklimaat binnen de hekken van BVCB is voor de club de hoogste prioriteit.

   

  BVCB wil actief werken aan bewustwording bij spelers, begeleiders, scheidsrechters, trainers, supporters en ouders/verzorgers om een veilig sportklimaat te realiseren. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels welke door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor het uitdragen en bewaken van onze gedragsregels, zij hebben een voorbeeldfunctie.

   

  Algemeen 

  Nagenoeg iedere week worden er volop wedstrijden op verschillende niveaus op onze velden gespeeld. Zaken zoals geweld, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, vandalisme en zinloos geweld zetten onze mooie sport in kwaad daglicht. De algemene gedragsregels gelden voor alle leden en bezoekers bij BVCB, daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes voor de specifieke doelgroepen binnen de club. Met het in kaart brengen van de gedragsregels en -codes en het hanteren hiervan, is het doel dat iedereen zich binnen en rondom de vereniging veilig voelt en dat anderen elkaar aanspreken als de regels of codes worden overtreden.

   

  De gedragscode is een preventief beleid dat is samengesteld door het bestuur van BVCB, waarbij onze vertrouwenscontactpersoon een adviserende rol heeft gehad. De gedragscode zal, waar nodig, jaarlijks worden bijgewerkt zodat het actueel is en blijft. Laten we samen zorgen voor een veilig sportklimaat!

   

  Algemene gedragsregels 

  BVCB vraagt nadrukkelijk aandacht voor haar normen en waarden die vóór, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport van kracht zijn. Hieronder volgen een aantal algemene regels, die van toepassing zijn zodra het complex wordt betreden:

   

  • Respecteer eenieder zoals ‘hij’, ‘zij’ of ‘het’ is, hanteer goede omgangsvormen, draag deze goed uit en sluit niemand buiten, ongeacht ras, geloof, geaardheid, herkomst etc.; 
  • Discriminatie, pesten, intimidatie, vandalisme en zinloos geweld wordt afgekeurd en bij herhaling gesanctioneerd door het bestuur. Dit geldt niet alleen tijdens de sport, maar ook buiten de sport, bijvoorbeeld in de kantine en op ‘social media’; 
  • Distantieer je van ongewenste intimidatie van anderen; spreek een ander aan over ontoelaatbaar gedrag en waar gewenst meld je dit voorval bij het (jeugd-)bestuur of de vertrouwenscontactpersoon; 
  • Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen wedstrijd; 
  • In de kleedkamer geldt het ‘Vierogenprincipe’, houd elkaar scherp en spreek elkaar hierop aan;
  • Gedraag je sportief en realiseer dat je een voorbeeldfunctie hebt, ook als anderen minder sportief zijn; 
  • Respecteer de vrijwilligers, realiseer je dat iedere vrijwilliger goud waard is voor de vereniging, zonder deze vrijwilligers de vereniging niet kan draaien; 
  • Meld duidelijke overtredingen bij het (jeugd-)bestuur of neem contact op met onze vertrouwenscontactpersoon; 
  • Ruim afval of rommel op. Houd het complex, waaronder de kantine, de voetbalvelden en de kleedkamers schoon en netjes. Meld schade bij de verenigingsmanager, zodat dit kan worden hersteld; 
  • Laat waardevolle spullen zoveel als mogelijk thuis. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opbergen van jouw spullen. In de commissiekamer zijn een beperkt aan kluisjes beschikbaar, stem dit af met de beheerder en trainer/leider. 
  • Heb respect voor andermans eigendommen, laat de spullen van de ander liggen wanneer je geen toestemming hebt gekregen de spullen te pakken; 
  • Respecteer het alcoholverbod vóór 12:00 en de leeftijdsgrens van 18 jaar, een ouder iemand neemt verantwoordelijkheid en spreek de elkaar aan als wordt geconstateerd dat er voor een minderjarige alcohol wordt gehaald; 
  • Respecteer het rookverbod (per 1 januari 2023); 
  • Respecteer het verbod op hard- en softdrugs;

   

  Specifieke gedragscodes 

  Gedragscodes zijn een verdere uitwerking van gedragsregels. Ze zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. De gedragscodes zijn samengesteld met hulp van het NOC NSF. De volgende doelgroepen zijn te onderscheiden:

  • Sporters
  • Trainers/coaches en begeleiders
  • Scheidsrechters
  • Functionarissen (bestuurders, werknemers en/of vrijwilligers niet zijnde sporters)

   

   

  Gedragscode voor scheidsrechters 

  Als scheidsrechter zorg je dat de wedstrijd goed verloopt. Je geniet van je ‘vak’. Natuurlijk, er zijn weleens incidentjes. Luidruchtige supporters langs de lijn, een rotschop op het veld, sporters die verhaal halen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Jij bent tenslotte verantwoordelijk voor wat er tijdens de wedstrijd gebeurt. Het is juist die verantwoordelijkheid die je kwetsbaar maakt. Je bent een interessant doelwit voor iemand die de wedstrijd wil manipuleren.

   

  Een scheidsrechter of official:

   

  • Is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling. 
  • Gaat respectvol om met alle betrokkenen. 
  • Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen. 
  • Organiseert een goede samenwerking met de assistent-scheidsrechter. 
  • Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag. 
  • Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 
  • Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
  • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media. 
  • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur of aan de vertrouwenscontactpersoon. 
  • Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 
  • Is collegiaal ten opzichte andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter. 
  • Is zich bewust van de risico's van matchfixing, handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij het bestuur of de sportbond.

   

  Gedragscode voor functionarissen 

  Als bestuurder ben je altijd druk in de weer. Tot nu toe is het je altijd nog gelukt om alles voor elkaar te krijgen. Het verdiende niet altijd de schoonheidsprijs, maar goed. Toch is het verstandig om eens na te denken over hoe je de zaken aanpakt. Stel dat jullie het clubhuis gaan verbouwen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Wie controleert de penningmeester eigenlijk? Hoe zorg je dat iedereen met plezier naar de club komt? Ben je ook bekend met de Code Goed Sportbestuur? Ben je bekend met jouw bestuurlijke verantwoordelijkheid?

  Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:

  • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren. 
  • Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen. 
  • Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen. 
  • Is betrouwbaar. Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt. 
  • Is zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting. 
  • Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 180 euro per maand (vrijwilligersvergoeding) en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften van meer dan 180 euro per maand (vrijwilligersvergoeding), die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven. 
  • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen. 
  • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders - opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging. 
  • Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen. 
  • Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a. 
  • Is zich bewust van de risico's van matchfixing en handelt hiernaar. Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen. 
  • Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

  Gedragscode BVCB