• Aankondiging Algemene Leden Vergadering 4 juli 2022

 • Het zijn tijden van verandering, waardoor het bestuur het juist vindt om nog dit seizoen een 2e ALV uit te schrijven. Dit is ook al aangekondigd op de ALV van 5 april jongstleden.

  De ALV zal plaatsvinden op maandag 4 juli om 20.00 uur in de grote kantine.

   

  De voorlopige agenda is vastgesteld en hieronder uitgewerkt:

   

  1. Opening;

  2. Notulen vorige vergadering van 5 april jongstleden

  3. Begroting seizoen 2022-2023.

      Hiermee samenhangend doet het bestuur een tweetal voorstellen

  a)    Voorstel contributieverhoging:

  Naar aanleiding van de sterke stijging van de energieprijzen en de oplopende inflatie stelt het bestuur voor om een integrale contributieverhoging door te voeren van 2,5% met ingang van het  seizoen 2022-2023.

  b)    Vrijwilligersbijdrage:

  Inmiddels kennen we en aantal jaren het systeem van vrijwilligersvergoeding. Daar dit niet

  Helemaal het gewenste resultaat heeft stelt het bestuur voor om de vrijwilligersbijdrage zoals deze aan het eind van het seizoen wordt geïncasseerd voortaan aan het begin van het seizoen te incasseren, met een retourbetaling bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

  4. Relevante gebeurtenissen vanaf vorige ALV.

  5. Inrichting van het bestuur.

      Van een tweetal leden van het  bestuur loopt de termijn af. Het betreffen Ronald Helder (voorzitter)

      en Arjen de Jong (secretaris). Beiden stellen zich herkiesbaar. Tevens hebben Rogér Bovy

      (penningmeester) en Marcel Hofman (jeugdvoorzitter) te kennen gegeven te stoppen als

      bestuurslid.

      Hierdoor zijn er een tweetal vacatures ontstaan, waarbij over invulling wordt nagedacht.

      Het bestuur draagt Andy Bezem voor als algemeen bestuurslid.

      Tegenkandidaten voor de voorzitter en de secretaris kunnen zich tot 4 dagen van te voren melden

      bij de secretaris.

  6. Ingebrachte punten vanuit de leden.

  7. Rondvraag;

  8. Afsluiting.

   

  Het vooraf aanvragen van de notulen van de vorige ALV kan per mail via secretaris@bvcb.nl. Hier kan je ook terecht voor vragen en/of opmerkingen aangaande de ALV. Het inbrengen van agendapunten die vanuit karakter bij voorkeur niet behandeld worden als rondvraag, kunnen worden aangemeld tot 4 dagen vóór de datum van de ALV, dus ten laatste op 30 juni 2022

   

  Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

   

  Graag tot dan!

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Het bestuur